eZLA ważne terminy:

30 listopada 2018 r. to ostatni dzień obowiązywania okresu, w którym możliwe jest wystawianie zaświadczeń lekarskich w dotychczas obowiązującej postaci papierowej, od 1 grudnia2018 r. zaświadczenia lekarskie będą wystawiane tylko w postaci elektronicznej.

źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

mMedica Komercja

mMedica Komercja to specjalna wersja aplikacji przeznaczona dla lekarzy i przychodni nieposiadających kontraktu z NFZ i realizujących wyłącznie świadczenia komercyjne, finansowane przez pacjentów lub na podstawie umów komercyjnych. mMedica Komercja łączy funkcje Gabinetu i Terminarza znane z wersji Standard z możliwościami oferowanymi przez Moduł Komercyjny. Podstawowymi cechami i możliwościami mMedica Komercja są:

 • Bardzo prosta i intuicyjna obsługa.
 • Kompletna informacja o pacjencie.
 • Wygodny terminarz do planowania wizyt z opcją rozbudowy o rejestrację internetową.
 • Rzeczywista pomoc przy diagnozowaniu dzięki szybkiemu dostępowi do historii leczenia pacjenta.
 • Szereg narzędzi ułatwiających i przyspieszających pracę.
 • Obszerny zestaw raportów i wydruków, z możliwością definiowania własnych.
 • Wygodne i proste wystawianie recept.
 • Kilka słowników leków usprawniających proces wystawiania recept.
 • Automatyczne mechanizmy wykrywania uprawnień pacjenta do refundacji leków.
 • Automatyczne wyliczanie czasu, na jaki wystarczy przepisana ilość leku.
 • Szybkie wystawianie skierowań i innych dokumentów.
 • Obsługa świadczeń komercyjnych.
 • Obsługa umów komercyjnych.
 • Katalog świadczeń i usług komercyjnych.
 • Kartoteka pacjentów komercyjnych.
 • Obsługa systemów abonamentowych.
 • Tworzenie i ewidencja rachunków za usługi komercyjne.
 • Obsługa urządzeń fiskalnych.

UWAGA! mMedica Komercja nie obsługuje rozliczeń z NFZ.

źródło: Asseco

Możliwe jest prowadzenie dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej

Z obecnie obowiązujących przepisów wynika, że to podmiot leczniczy decyduje o tym, czy prowadzić dokumentację medyczną w formie elektronicznej czy papierowej, czy może w obu dopuszczalnych formach równolegle – wyjaśnia Grzegorz Machulak w komentarzu w Serwisie Prawo i Zdrowie.

Pytanie: Czy w chwili obecnej istnieje możliwość prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej?

Odpowiedź: W obecnym stanie prawnym istnieje możliwość prowadzenia dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej.

Uzasadnienie: Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – dalej r.d.m., dokumentacja medyczna jest prowadzona w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej.

Użycie w cytowanym przepisie wyrazu “lub” oznacza, że to podmiot leczniczy decyduje o tym, w której formie prowadzić dokumentację medyczną, ewentualnie, czy prowadzić ją w obu dopuszczalnych formach równolegle.

Nawet jeżeli dokumentacja prowadzona jest wyłącznie w formie elektronicznej, rozporządzenie w sprawie dokumentacji zawiera szereg postanowień odnoszących się do dokonywania wydruków papierowych z takiej dokumentacji. Na przykład:
– § 5 r.d.m.: strony w dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej są numerowane i stanowią chronologicznie uporządkowaną całość. W przypadku sporządzania wydruku z dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, strony wydruku są numerowane;
– § 6 ust. 1 r.d.m.: każdą stronę dokumentacji indywidualnej prowadzonej w postaci papierowej oznacza się co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta. W przypadku sporządzania wydruku z dokumentacji indywidualnej prowadzonej w postaci elektronicznej, każdą stronę wydruku oznacza się co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta;
– § 22 ust. 7 r.d.m.: w przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, karta informacyjna z leczenia szpitalnego jest dołączana do historii choroby, a jej wydruk w postaci papierowej jest wydawany w dwóch egzemplarzach pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie, o której mowa w § 8 pkt 2 r.d.m.;
– § 23 ust. 3 r.d.m.: w przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej protokół badania sekcyjnego jest sporządzany w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przechowywany przez podmiot wykonujący sekcję, a drugi – jest dołączany do historii choroby.

W przypadku gdy do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej ma być dołączona dokumentacja utworzona w innej postaci, w tym zdjęcia radiologiczne lub dokumentacja utworzona w postaci papierowej, osoba upoważniona przez podmiot wykonuje odwzorowanie cyfrowe tej dokumentacji i umieszcza je w systemie informatycznym w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność dokumentacji. (§ 81 ust. 1r.d.m.).

Należy także wspomnieć, że podmioty lecznicze będą miały obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej dopiero od 1 sierpnia 2017 roku. Na mocy przepisu przejściowego zawartego w art. 56 ust. 1 ustawy z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia – dalej u.s.i.o.z., do 31 lipca 2017 roku dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej. Natomiast w myśl art. 56 ust. 2 u.s.i.o.z., art. 11 u.s.i.o.z. nakładający obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, stosuje się do dokumentacji medycznej wytworzonej od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

źródło: www.zdrowie.abc.com.pl

Podłączenie urządzeń diagnostycznych do mMedica

Nowy moduł dostarcza funkcjonalność automatycznego zapisu wyników badań z urządzeń diagnostycznych typu USG, RTG i EKG. Obsługa standardu DICOM oraz możliwość importu danych z plików zapewnia szeroki zakres zastosowań „MIUD mmPACS”. Moduł „MIUD mmPACS” stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie placówek medycznych przygotowujących się do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w zakresie wymiany i interpretacji danych medycznych związanych z diagnostyką obrazową. Takie dane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej, powinny być udostępniane w standardzie DICOM.

źródło: Asseco

eRejestracja mMedica

System eRejestracja dla mMedica może być stosowany nie tylko w celu realizacji ustawowego obowiązku udostępniania takiej metody umawiania się na wizyty. Elastyczność i duże możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb przy zachowaniu zgodności z wymogami Ministerstwa Zdrowia, pozwalają na stosowanie systemu eRejestracja również w gabinetach i przychodniach o bardzo zróżnicowanym zakresie realizowanych świadczeń. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań stworzyliśmy narzędzie uniwersalne a przy tym niezwykle bezpieczne. Internetowa część aplikacji została skutecznie oddzielona od głównej bazy danych mMedica. Za synchronizowanie informacji o dokonanych rejestracjach i aktualizację danych o dostępności poszczególnych terminów odpowiada specjalnie w tym celu zaprojektowany system komunikacji. Najistotniejsze jest, że moduł eRejestracja w pełnym zakresie współpracuje z terminarzem i harmonogramami zdefiniowanymi w mMedica jednocześnie powalając na swobodne decydowanie, które terminarze będą dostępne w Internecie, a które tylko lokalnie. Oczywiście aktualizacja informacji o dostępnych i zarezerwowanych terminach jest w pełni automatyczna i nie wymaga wykonywania żadnych dodatkowych działań. Zastosowanie modułu eRejestracja może istotnie ułatwić pracę w rejestracji i umożliwić pacjentom samodzielne planowanie wizyt w najbardziej dostosowanych do ich potrzeb terminach.

Zgodnie ze wspomnianym wcześniej rozporządzeniem, system teleinformatyczny wykorzystywany przez świadczeniodawców powinien zapewniać następujące usługi:

1) Automatyczne wyszukanie wolnych terminów udzielenia świadczenia zdrowotnego oraz możliwość rejestracji na wizytę i wyboru terminu wizyty podczas procesu rejestracji. Każda osoba posiadająca dostęp do internetu może wyszukać wolne terminy według zadanych kryteriów. Jednak aby dokonać rezerwacji lub odwołania wizyty konieczne jest posiadanie konta i wcześniejsza autoryzacja.

2) Monitorowania przez świadczeniobiorcę statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia. Pacjent po zalogowaniu się na konto w eRejestracji ma możliwość przeglądania listy własnych rezerwacji. Każda wykonana rezerwacja posiada przypisany status: zaplanowana, potwierdzona, zrealizowana, odwołana, w kolejce lub nie wykonana. W przypadku rezerwacji wymagającej umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r.) status „Zaplanowana” zmieni się na „W kolejce” od razu po wykonaniu przypisania do kolejki oczekujących przez świadczeniodawcę.

3) Wyszukiwania według określonych kryteriów:

a) nazwy i specjalności komórki organizacyjnej świadczeniodawcy zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217),
b) miejsca wykonywania działalności leczniczej,
c) kodu albo nazwy świadczenia opieki zdrowotnej,
d) terminu świadczenia opieki zdrowotnej;

Przy wyszukiwaniu wolnych terminów można ograniczyć ilość wyświetlanych wyników wybierając konkretne świadczenia, lekarzy lub specjalności. Informacje, które pojawiają się na liście wyborów są pobierane z mMedica.

4) Powiadamianie świadczeniobiorców za pomocą środków komunikacji elektronicznej o zmianie terminu wizyty. Powiadomienia są wysyłane automatycznie na adres wskazany przez Pacjenta w przypadku: utworzenia konta użytkownika, zmiany hasła do konta w module eRejestracji, wykonania rezerwacji, zmiany terminu rezerwacji jak również odwołania rezerwacji.

5) Przegląd i wydruku przez świadczeniobiorcę zaplanowanych przez niego wizyt. Pacjent może przeglądać i drukować zapisane rezerwacje wraz z ich statusami.

6) Uwierzytelnienie świadczeniobiorców przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

7) Dokonanie przez świadczeniobiorców korekty danych wprowadzonych na etapie rejestracji, w tym powiadomienia świadczeniodawcy o niemożności stawienia się w określonym terminie bądź rezygnacji z realizacji świadczenia opieki zdrowotnej. Pacjent może odwołać zaplanowaną wizytę, jak również wykonać ponowną rezerwację w dogodnym dla siebie terminie. Wszystkie działania wykonane przez Pacjenta w systemie eRejestracji automatycznie są przekazywane do mMedica.

8) uniemożliwienia wpisania świadczeniobiorcy na więcej niż jedną listę oczekujących w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

9) przekazywania danych zawartych w listach oczekujących na udzielenie świadczenia do systemu informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, z wykorzystaniem struktur i formatów dokumentów elektronicznych, o których mowa w § 4 ust. 1.

Korzystanie z funkcji sprawdzania kolejek będzie możliwe po uruchomieniu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych realizowanej w ramach projektu P1.

źródło: Asseco